Tips og råd til finansiering af byggeprojekter

Først og fremmest er det godt at få afklaret i hvilken grad kommunen kan være behjælpelig i forhold til finansiering. Det kan være, at kommunen vil give et tilskud til byggeriet, og flere kommuner har decideret puljer, hvor folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til byggeprojekter.

Det kan også være, at kommunen vil lave et lån til projektet eller kautionerer for et lån i banken.

Uanset, burde kommunen kunne give en skriftlig støtte til projektet, som kan bruges i fondsansøgninger.

 

Fondsansøgninger – at skrive sig ind i fondens formål

Når I skal søge fonde er der flere måder at gøre det på, og ting der kan overvejes.

Hvis det er et relativt stort beløb I skal finde midler til, kan det være, I skal se på, om det vil give mening at dele byggeprojektet op i mindre dele, hvor I så kan søge specifikke fonde og puljer, som I kan målrette jeres ansøgninger til.

Hvis det er et samlet projekt, og der skal søges midler hos de større fonde som f.eks. Nordea eller A. P. Møller, er det meget vigtigt, at I skriver jer ind i fondens formål og tænker kreativt.

Når I søger fonde handler det overordnet set om, at tilpasse ansøgningen til fondens formål. Det kan være en god ide at kontakte fonden, inden man sender en ansøgning af sted for at have mulighed for at gøre materialet så relevant for fonden som muligt, og dermed øge sandsynligheden for at få midler.

Mange større fonde foretrækker at blive kontaktet tidligt i byggeprocessen, så de har mulighed for at være med til at præge projektet.

 

Hver fond har sit formål og typer af projekter og aktiviteter, de støtter. Hver fondsansøgning skal derfor tilpasses til den specifikke fond, men der er nogle generelle tendenser, som gør sig gældende for tiden og som er værd at overveje, når man skal finde midler til et byggeprojekt.

Tænk i bæredygtigt byggeri. Mange fonde ser helst, at der er indtænkt bæredygtighed ind i et byggeprojekt. Det er både ift. hvilke materialer, der bliver brugt, men også ift. om der er indtænkt elementer, som f.eks. solceller på taget, genbrug af regnvand eller lignende.

Tænk i fællesskab. Det er ofte lettere at finde midler til projekter, der har fokus på fællesskab og flerbrugerløsninger. Det kan f.eks. være en bygning der er hjemsted for flere foreninger, eller et klubhus der helt eller delvist er åbnet op for offentligheden

Tænk i lokal sammenhængskraft. Hvis en klub og dens klubhus/faciliteter bidrager til lokalsamfundet, er det ofte også et plus ift. at få midler. Det kan f.eks. være at lokale skoler og institutioner kan bruge klubbens lokaler i dagtimerne.

Nedenfor er eksempler på fonde, som kan give penge til et byggeprojekt, hvis det falder indenfor fondens formål. Derudover er der eksempler på fonde, som giver penge til mindre projekter og aktiviteter, som I kan overveje at søge for at frigive penge til det større byggeprojekt.

Flere ministerier har også fonde/puljer man kan søge, og I kan også tænke i at få finansiering fra lokale erhvervsråd og turistråd.

Derudover kan det være en ide at finde inspiration på:

Den danske fundraising portal og database:
https://www.fonde.dk/

Legatbogen:
https://www.legatbogen.dk/
https://www.legatbogen.dk/fritid
https://www.legatbogen.dk/sociale-formaal

Begge portaler har søgefunktioner uden at der oprettes betalingsprofil.

Via opslag kan I finde danske og lokale fonde og legater, som I kan søge tilskud hos. Det er en mulighed at søge i kategorier, anvende filtre, og skrive søgeord som ”byggeri”. Husk dog, at dette hurtigt kan begrænse, og få resultater, som alle andre også kan søge frem.

 

Konkrete fonde

DIF og DGIs Foreningspulje giver op til 300.000 kr. Her link til DIF ad støttemuligheder og link direkte til puljen.
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/dif-og-dgi-s-foreningspulje

 

Friluftsrådets puljer med temaopdeling og ansøgningsfrister:
https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

 

Lokale Anlægsfonden (LOA)

Den mindre pulje, hvor man kan få op til 200.000 kr. i støtte. Dog må den samlede etableringsudgift ikke være højere end 1.5 millioner. Der er også mulighed for helt særlige projekter over 1.2 millioner med høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere.

I kan med fordel henvende jer til LOA for rådgivning og sparring, hvor de kan fortælle mere om deres støttemuligheder og måske give råd om andre muligheder, hvis de ikke selv kan give støtte. De kunne også godt have nogle gode råd ift. den konkrete indretning af klubhuset.

https://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)
https://www.apmollerfonde.dk/

 

Der er flere banker, som administrerer fonde, der giver penge til lokale foreninger:
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale

https://www.sparnordfonden.dk/

https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde

 

Realdania, der støtter byggeprojekter, som løser problemer ved at skabe (bygge) viden, som senere kan komme samfundet til gode:
https://realdania.dk/

 

Nordea Fonden, f.eks. hvis projektet handler om kulturarv, havneliv, det gode liv ved vandet osv.
https://nordeafonden.dk/

 

Nykredit
https://www.nykreditsfond.dk/det-stoetter-vi/

 

Trygfonden
En kommentar til Trygfonden er at de yder støtte til projekter, der øger trygheden indenfor deres fem hovedområder, men ifølge hjemmesiden er ” restriktive mht. støtte til anlægsopgaver”.
https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi

 

Bevica Fonden er relevant, hvis der indtænkes tilgængelighed for personer med handicap ind i byggeprojektet:
https://www.bevica.dk/

 

Der er flere fonde, som går efter ansøgere, der har fokus på børn og unge.
http://ideerforlivet-fonden.dk/

 

Hvis jeres klub har en gruppe seniorer, er det en god ide at søge hjælp hos Velux:
https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre

 

Fonde til klubbens mindre projekter eller daglige aktiviteter

I kan også se på, om I kan få støtte fra mindre fonde til jeres sædvanlige aktiviteter og på den måde frigive penge til byggeprojektet.

Hjem og Fix, hvor der gives op til 50.000 kr. til gør-det-selv-projekter:
https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/

Friluftsrådet
https://friluftsraadet.dk/

 

Forskellige former for lån og andre finansieringsmuligheder

Der findes forskellige former for lån og finansieringsmuligheder, når I skal finde penge til et byggeprojekt. Nedenfor er listet nogle muligheder.

Det er meget vigtigt, at der ikke er nogen fra klubben (f.eks. formanden), som personligt hæfter for et lån. Det kan betyde, at klubben skal indfri hele gældsbeløbet, hvis personen senere går af. Det er også vigtigt at I har en forsikring under byggeriet. Her har bygherrerådgiver en central rolle.

 

Lån til at Bygge

Lån uden sikkerhedsstillelse er stort set ikke en mulighed i dagens Danmark. Det kan undersøges om f.eks. kommunen vil kautionere for et lån. Stabilitet i tidligere årsregnskaber bør sandsynliggøre, at klubben vil kunne vedligeholde et lån.

 

Rentefrit lån fra DKF

Danmarks Idrætsforbund giver lån og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.

DKF stiller gerne garanti for et lån til jeres projekt. I praksis skal I gøre følgende:

DIF giver lån til nybyggeri, pt. på maksimum 175.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

Husk at søge om lån, inden projektets sættes i gang.

Medlems-aktier

Uanset om man kalder det klubaktier, klubbeviser eller medlemsaktier, så er en klubaktie et (rentefrit?) lån til jeres forening, hvor det er de interesserede medlemmer af foreningen, der er långiver.

Det betyder, at der skal udformes gældsbreve på et bestemt beløb, hvor foreningen er debitor, og hvor de medlemmer, som køber en klubaktie, er kreditor.

Rent praktisk skal man finde en, der kan hjælpe med at udfærdige gældsbeviserne. Det kan eventuelt være foreningens bankforbindelse, revisor eller en af klubbens medlemmer med indsigt i gældsbreve.

 

Crowdfunding

De færreste fonde vil bidrage til et almindeligt klubhus – derfor er mikrofunding eller crowdfunding ved at finde indpas i foreningsverdenen.

Fordelen ved denne type funding er, at bliver projektet ikke til noget så får indskyder sine penge retur.

 

Indtægtsmuligheder

Det kan også være interessant for klubben at undersøge indtægtsmuligheder ud over kontingentet fra medlemmer. Det kunne f.eks. være ved at:

  • Udbyde kurser til andre end klubbens medlemmer
  • Lave polterabend og firmaaktiviteter
  • Salg af containere m.m.
  • Indtægter ved havnedag, loppemarked, lotterisalg