Kystlinjen ændrer sig og loven følger med

Regeringen vil ændre loven om kystbeskyttelse, med bl. a. ny kompetencefordeling og kortere sagsbehandlingstider. Friluftsrådet har sendt vores allesammens svar til regeringens høring vedr. kystbeskyttelsesloven. Generelt ønsker organisationerne, at de danske kyster i vid udstrækning bør fastholdes som naturlige uberørte kyster uden tekniske indgreb og at den naturlige kystdynamik bør accepteres langt hen ad vejen. Kystbeskyttelsen bør kun foretages i et begrænset omfang og kun efter helhedsorienterede afvejninger af en række hensyn, herunder rekreative hensyn og landskabs- og naturhensyn. Regeringen ønsker sammen med KL, at myndighedskompetencen til at meddele kystsikringstilladelser overgår til kommunerne og ønsker samtidig at reducere antallet af afgørelser, der skal træffes og i denne forbindelse også antallet af mulige klager i forbindelse med de enkelte kystsikringsanlæg. Friluftsrådet er enig i at der skal sikres en helhedsorienteret tilgang til kystbeskyttelsen, men mener at lovforslaget på en række områder går alt for langt i sine bestræbelser på at etablere en mere omkostningseffektiv og helhedsorienteret kystsikringsproces. Flere af elementerne i udkastet til lovforslag fører til en forringelse af administrationen af en række andre lovområder og ikke mindst forringer det borgernes retssikkerhed, ved at give borgerne ringere mulighed for at interagere i kystsikringsprocessen. Læs Friluftsrådets høringssvar HER